ДГ "Райна Княгиня"

Български 

За нас Обучение Екип За Вас Родители Контакти


Обучение

 

В детската градина децата се възпитават и обучават по програмните сиситеми на

„МОЛИВКО”, „РЪКА ЗА РЪКА” и „ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ”

със съотвенте учебни помагала към всяко направление от Държавните образователни изисквания – Български език и литература; Математика; Социален свят; Природен свят; Изобразително изкуство; Физическа култура; Музика; Конструктивно-технически и битови дейности; Игрова Култура.

По „МОЛИВКО” работят: група „Усмивка”, група „Калинка”, група „Дъга”, група „Слънчице”

По „РЪКА ЗА РЪКА” – група „Слънчогледи”.

По „ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ” – група група „Бърборани”.

 

НАРЕДБА
ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящата Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Велико Търново.
Чл. 2. Настоящата Наредба обхваща процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца от детски градини на територията на Община Велико Търново.
Чл. 3. (1) Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.
(2) Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните принципи:
1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;
2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;
5. запазване и развитие на българската образователна традиция;
6. хуманизъм и толерантност;
7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;
10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
11. ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.
Чл. 4. (1) На територията на град Велико Търново функционират 12 детски градини и
един филиал на детска градина /Приложение МИ.
(2) В населените места на територията на Община Велико Търново функционират 10
детски градини IПриложение M2L


ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Чл. 5. Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
Чл. 6. (1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование може да се осъществява, както в детските градини, така и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията на държавния образователен стандарт, определен с Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката) и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(2) Приемът на децата в училищата с подготвителни групи се регламентира в правилника на съответното учебно заведение и не е обвързан с настоящата Наредба.
Чл. 7. (1) В детските градини на територията на Община Велико Търново могат да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст - по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места. Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при условията и по реда на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.
(2) В детските градини на територията на Община Велико Търново може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.
(3) Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.
(4) Детските градини, в които се разкриват яслени групи, се определят с Решение на Общинския съвет.
Чл. 8. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:
1. първа възрастова група - 3 - 4-годишни, а в случаите на чл. 7, ал. 1 от настоящата Наредба - 2-4-годишни;
2. втора възрастова група - 4 - 5-годишни;
3. трета подготвителна възрастова група - 5 - 6-годишни;
4. четвърта подготвителна възрастова група - 6 -7-годишни.
(2) Продължителността на предучилищното образование във всяка възрастова група по ал. 1 е една учебна година.
(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.
(4) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищното образование по чл. 14 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.
Чл. 9. (1) Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.
(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл. 8, ал.1 от настоящата Наредба.
(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната - за отделно дете извън групите по чл. чл. 8, ал.1 на настоящата Наредба.
(4) Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна или полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова организация над максималния брой деца, определен в съответните разпоредби на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО.
Чл. 10. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите на почасова и самостоятелна организация се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с Кмета на Община Велико Търново.
Чл. 11. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години.
(2) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.
(3) Учебната година включва учебно и неучебно време.
Чл. 12. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.
(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителя/настойника в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина.
(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.
Чл. 13. (1) Децата от възрастовите групи по чл. 8, ал. 1 в зависимост от броя им се разпределят в групи.
(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група по ал. 1 може да се сформира разновъзрастова група.
(3) Броят на групите по ал. 1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата в тях се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(4) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по ал. 3, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен
момент.
Чл. 14. (1) Формите на педагогическото взаимодействие са описани в глава II, раздел III от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.
(2) Съдържанието на предучилищното образование е описано в глава III, раздел I от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.
Чл. 15. Всяка детска градина приема Правилник за дейността на детската градина, съобразен със Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски на територията на община Велико Търново, приета с Решение на Великотърновски общински съвет и други нормативни актове.


ГЛАВА ТРЕТА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РАЗДЕЛ I
УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА


Чл. 16. Кандидатстване:
1. На видно място в детската градина и на сайта на Община Велико Търново се публикуват сроковете за организиране и провеждане на приема на децата.
2. Отговорност на родителя /настойника/ е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.
3. Кандидатите подават заявление за участие в класиране за прием по образец съгласно Приложение 3 от настоящата Наредба. Кандидатстването се осъществява от родител /настойник/ на детето или упълномощено от него лице, който носи отговорност за коректността на подадената информация.
4. Писмените заявления за прием на деца от I-ва (първа) възрастова група се подават от 1-ви януари до 30-ти април /в случай, че първият и/или последният ден от срока съвпада с официален празник или почивен ден, писмени заявления се подават в първия следващ работен ден/ на всяка календарна година и важат само за децата, които навършват 3-годишна възраст в същата календарна година и деца в
яслена възраст. Заявленията на децата за 11-ра (втора), Ш-та (трета) и IV-та (четвърта) възрастови групи се подават целогодишно и приемът се осъществява при наличието на свободни места.
5. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят /настойникът/ е длъжен да актуализира данните на място в детското заведение, където е подал заявлението. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за
подаването им за всяко от класиранията.
Чл. 17. (1) Към заявлението за участие в класирането се прилагат документи, съгласно Приложение №4.
(2) Представят се оригинали и копия на документите от Приложение Ms 4, необходими за сверяване на данните, като копията се прилагат към заявлението за участие в класиране, а оригиналите се връщат.
Чл.18. Неподадени в срок заявления за участие в класиране в I-ва (първа) възрастова група могат да се представят в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места в съответната детска градина.
Чл.19. Приемът на документите за участие в класиране се извършва от директора на детската градина или от упълномощено със заповед от него лице, като се издава пореден входящ номер от деловодната система на детската градина.
Чл. 20. (1) Класирането на подадените заявления в детската градина се осъществява от 1-ви до 15-ти май въз основа на Общо утвърдени критерии, съгласно Приложение № 4, които могат да бъдат изменяни и/или допълвани обосновано от ръководството на съответната детска градина, като се следи да не се нарушава принципът на равните права и да не се създават условия за дискриминация на децата.
(2) От 16-ти до 30-ти май всички детски градини представят изготвените списъци е класираните деца в Община Велико Търново, Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” за сравняване на дублираните деца, приети в повече от една детска градина и уточняване свободните места в детските градини.
(3) На 1-ви юни на сайта на Община Велико Търново и на видно място в детските градини се публикуват и поставят:
1. списъци с класираните деца;
2. свободните места в детските градини.


РАЗДЕЛ II
ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА


Чл. 21. Записване:
1. От 1-ви до 15-ти юни се извършва записване на новоприетите деца в съответната детска градина.
2. При записване родителят /настойникът/ попълва заявление съгласно Приложение № 5, което се предоставя от директора на детската градина.
3. Записването се извършва от директора на детската градина след проверка на подадените от родителя /настойника/ задължителни документи /Приложение №4/
4. На 16-ти юни, след записване на класираните деца се обявяват свободните места за 11-ро (второ) класиране.
5. От 17-ти до 25-ти юни се приемат документи за заемане на обявените свободни места за 11-ро (второ) класиране.
6. От 26-ти до 30-ти юни се записват децата от 11-ро (второ) класиране на обявените свободни места в детските градини.
Чл. 22. Задължителни документи са:
1. попълнено заявление за записване по образец /Приложение № 5/;
2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител /настойник/ за удостоверяване при поискване.
Чл. 23. При записване на детето родителят /настойникът/ се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на съответната детска градина.
Чл. 24. Родителят /настойника/ се запознават със списъка медицински изследвания и документи, които трябва да представят преди постъпване на детето в детската градина.
Чл. 25. (1) Постъпването на децата за 1-ва (първа) възрастова група и яслена група е на 1-ви септември на календарната година /в случай, че 1-ви септември е почивен ден, постъпването е на първия следващ работен ден/.
(2) Преди постъпване на детето в детската градина родителят /настойника/ представят:
1. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
4. изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслена група;
5. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
6. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;
(3) При постъпване на децата в детската градина родителят /настойника/ заплащат задължителен депозит, утвърден с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
Чл. 26. Децата на родител /настойник/, не представил удостоверяващи документи по ПриложениеМ 4, се приемат в детската градина по реда на входящия номер на заявлението за участие в класирането за прием при наличие на свободни места.


РАЗДЕЛ III
ПРЕМЕСТВАНЕ


Чл. 27. (1) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина по желание на родителят /настойника/ през цялата година, при наличие на свободно място и след удостоверяване на платена такса от предходната детска градина.
(2) Преместването на деца от подготвителна група се извършва с Удостоверение за преместване. За извършеното преместване писмено се информира Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”, Община Велико Търново. Промяната в списъчния състав на децата се утвърждава като промяна в Списък образец № 2.
Чл. 28. (1) Задължително условие за записване в нова детска градина е отписването на детето от предходната.
(2) Изключение на правилото в ал.1 е записването на децата в първа възрастова група в детските градини за прием от 15 септември, които посещават детска ясла. Те остават записани в яслените групи до изписването им от 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, или по желание на родителя преди този срок.


РАЗДЕЛ IV
ОТПИСВАНЕ


Чл. 29. Децата от детските градини се отписват:
1. по желание на родителят /настойника/ със заявление съгласно Приложение № 6 до директора;
2. при постъпване в първи клас;
3. при отсъствие повече от един месец без писмено заявленйе от родителят /настойника/ до директора за причините, поради които детето не посещава детската градина;
4. при системно неспазване и нарушаване реда в детската градина, съгласно Правилника за дейността на детската градина, за което се информира регионалното управление по образованието и Община Велико Търново за предприемане на конкретни мерки.
Чл. 30. Завършването на подготвителна група и постъпването на дете в 1-ви (първи) клас се удостоверява с Удостоверение за завършена подготвителна група.


РАЗДЕЛ IV
АДМИНСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 31. (1) Съгласно чл. 347 от ЗПУО родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование, в детска градина или училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова форма на организация в детска градина или училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 и ал. 2 глобата е в размер от 100 до 500 лв.
(5) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на Община Велико Търново.
(6) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Велико Търново или от овластено от него длъжностно лице.
(7) Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на Община Велико Търново и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на детските градини и училищата.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Велико Търново е разработена и се приема на основание чл.17 ал.1 т.З и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.8 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 59 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.7, ал.1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и е в съответствие с действащото българско законодателство.
§ 2. Тази Наредба може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Великотърновски общински съвет.
§ 3. Изпълнението и контролът по изпълнението на тази Наредба се осъществява от Кмета на Общината и определени от него длъжностни лица.
§ 4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 476 и 477/29.12.2016 година на Великотърновски общински съвет и влиза в сила от датата на публикуването й на официалната интернет-страница на Община Велико Търново.


10                                       

 
За нас Обучение Екип За Вас Родители Контакти

© 2012 Целодневна детска градина "Райна Княгиня" - Велико Търново. Всички права запазени.