ДГ "Райна Княгиня"

Български 

За нас Обучение Екип За Вас Родители Контакти


За Вас Родители

 

Когато желаете да се свържете с нас и да ни зададете въпроси или Ви вълнува нещо друго : mama_ctefi@abv.bg, или на телефон 062 64 89 47 и на телефонните номера в групите:

Група „Слънчогледи” –учители Камелия Кьорева + Мария Мъглова и помощник възпитател Тодорка Йорданова - 0876745374  

Група „Калинка” – учители – Елена Манолова + Петя Тончева и помощник възпитател Златка Михайлова – 0885462375

Група „Усмивка” – учители Северина Величкова + Мария Панова и помощник възпитател Александра Алексиева - 0988385238

Група „Бърборани” – учители Марийка Дачева + Диана Габровска и помощник възпитател Сениха Мюмюнова – 0876918300

Група „Дъга” – учители Стефка Кънчева + Галина Колева и помощник възпитател Сашка Кънева – 0885964871

Група „Слънчице” – учители Венка Друмева + Христинка Владева и помощник възпитател Марияна Петрова- нямат телефон на групата.

  

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДГ „РАЙНА КНЯГИНЯ”: 

 

Критерии

 

Документи, доказващи критериите

1

ОБЩИ КРИТЕРИИ

 

1.1

Близост до детската градина по настоящ адрес от адресната регистрация

документ от служба ГРАО за настоящ адрес на детето за прием

1.2

Друго дете от семейството, което посещава същата детска градина

проверка от директора на детското заведение при записване

1.3

Трето и следващо дете на многодетни семейства и деца близнаци

удостоверения за раждане на децата (копия)

2

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

 

2.1

Деца със СОП (специални образователни потребности) - до три деца в група /само за децата над 3-годишна възраст от ДГ, които имат оценка от регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата/

документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП

2.2

Деца с хронични заболявания

протокол на ЛКК (копие) или експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или  НЕЛК за детето (копие)

2.3

Деца без родители

 

2.3.1

Деца сираци

актове за смърт на родителите (копия)

2.3.2

Деца полусираци

акт за смърт (копие)

2.3.3

Деца с неизвестен родител или с родител с отнети родителски права

удостоверение за раждане (копие) за доказване на неизвестен родител или копие от решението на съда за отнетите родителски права

2.4

Деца, чийто родител/и или настойник/ци  е/са инвалид/и със загубена работоспособност над 50%

решение на ТЕЛК / НЕЛК за родителя (копие)

2.5

Деца от социални заведения

Служебна бележка от ръководителя на социалното заведение

2.6

Деца, настанени в приемни семейства или семейства на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновени деца

съдебно решение или заповед от Дирекция „Социално подпомагане” за настаняване на детето в приемно семейство (в семейство на близки и роднини)  или писмена декларация, удостоверяваща осиновяването

2.7

Дете, чийто родител/и е/са заети в системата на образованието

служебна бележка от работодателя

 Забележка: На документите, за които се изискват копия, при записване се представят и оригиналите за сверяване.

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ВЕЧЕ ПРИЕТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

1.      До 10 дни /без да е било болно/ се уведомява учителя за отсъствието на детето.

2.      При заболяване, независимо от броя на дните и дали от вкъщи или в детската градина се е разболяло – медицинска бележка от личен лекар, че детето е здраво и може да посещава детското заведение.

3.      За повече от 10 дни – се представя бележка от личен лекар, че детето няма контакт с остро заразно заболяване, че е клинично здраво и може да посещава детската градина.

4.      За отсъствие за повече от 30 дни, но до 2 месеца, по епидемиологични показания и преценка на личен лекар, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /перианален секрет/. При липса на такива изследвания детето се приема само с мед. бележка.

5.      При отсъствие за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателет резултат от изследване за чревни паразити /перианален и фекална проба/ и мед. бележка.

 
 
За нас Обучение Екип За Вас Родители Контакти

© 2012 Целодневна детска градина "Райна Княгиня" - Велико Търново. Всички права запазени.